Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od czerwca 2019 roku.

Odyseos.com zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Polsce.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez Odyseos.com. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez Odyseos.com danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców Odyseos.com oraz innych organizacji, z którymi Odyseos.com utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.

Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest, które zawiera więcej informacji w kontekście elektronicznym, w tym informacje na temat rekrutacji. Odyseos.com może udostępnić dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w serwisach WWW lub w odniesieniu do określonego produktu lub usługi.

Dlaczego Odyseos.com gromadzi dane osobowe i jak je wykorzystuje?

Odyseos.com może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:

 • Uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie
  Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW Odyseos.com lub korzysta z usługi elektronicznej, Odyseos.com rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez Odyseos.com wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisu Odyseos.com. Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. Odyseos.com gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług Odyseos.com.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe
  Gdy użytkownik kontaktuje się z Odyseos.com (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, Odyseos.com gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. Odyseos.com rejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z Odyseos.com, a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. Odyseos.com może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. Odyseos.com przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem.

  Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW Odyseos.com. Przy zamawianiu większości usług i produktów Odyseos.com wymaga od użytkowników posiadania zarejestrowanego identyfikatoraIOdyseos.com. Rejestracja może też umożliwić użytkownikowi dostosowanie i kontrolę ustawień w zakresie ochrony prywatności.
 • Korzystanie z usług przetwarzania w chmurze Odyseos.com
  Odyseos.com gromadzi informacje na temat korzystania przez użytkownika z usług przetwarzania w chmurze Odyseos.com, aby umożliwić funkcjonowanie elementów produktu, optymalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać swoje interakcje z użytkownikiem, informować klientów o ogólnym wykorzystaniu usług, zapewniać im wsparcie oraz doskonalić i rozwijać swoje produkty i usługi. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych technologii, danych osobowych gromadzonych przez Odyseos.com, a także sposobu kontrolowania lub blokowania śledzenia bądź usuwania informacji cookie można znaleźć na stronie odyseos.com.
 • Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców Odyseos.com
  W ramach relacji z Odyseos.com klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją.
 • Informacje dotyczące odwiedzających
  Odyseos.com rejestruje osoby fizyczne odwiedzające jego ośrodki i lokalizacje (imię i nazwisko, identyfikator oraz biznesowe informacje kontaktowe) i korzysta z kamer monitoringu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi i obiektów materialnych oraz spełnienia wymagań regulacyjnych.
 • Marketing
  Większość informacji gromadzonych przez Odyseos.com na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Odyseos.com z użytkownikiem. Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Odyseos.com może gromadzić informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Odyseos.com wykorzystuje gromadzone dane osobowe do opracowania analizy zbiorczej i przeprowadzenia inteligentnej analizy danych na potrzeby prowadzenia działalności i do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Odyseos.com za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji. Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług Odyseos.com użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sytuacjach, w których Odyseos.com wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją lub umową (bądź w ramach powiązanych z nimi przygotowań) lub w celu udostępnienia użytkownikowi żądanych przez niego usług (takich jak serwis WWW), takie korzystanie z danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

W sytuacjach, w których Odyseos.com wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z marketingiem, doskonaleniem lub rozwojem swoich produktów lub usług, na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa lub w celu spełnienia wymagań prawnych niezwiązanych z umową lub żądaniem użytkownika, takie korzystanie odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub osób trzecich bądź za zgodą użytkownika. Gdy Odyseos.com gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na mocy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla praw użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych

Odyseos.com jest organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, oferującą szeroką gamę produktów i usług, a wchodzące w jej skład procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne działają ponad granicami. Dlatego Odyseos.com wdrożył globalne zasady, standardy i procedury mające na celu spójną ochronę danych osobowych. Jako przedsiębiorstwo globalne Odyseos.com może zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności udostępniać informacje na temat użytkownika swoim przedsiębiorstwom podporządkowanym na całym świecie oraz przenosić je między krajami, w których Odyseos.com prowadzi działalność.

Dostęp do danych osobowych między przedsiębiorstwami podporządkowanymi kontrolowanymi przez Odyseos.com jest udzielany wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i do celu, w którym taki dostęp został udzielony. W niektórych przypadkach Odyseos.com korzysta z usług dostawców z różnych krajów w celu gromadzenia, wykorzystywania, analizowania i przetwarzania w inny sposób danych osobowych w swoim imieniu.

W stosownych przypadkach Odyseos.com może też udostępniać dane osobowe wybranym partnerom, aby usprawnić dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi (lub przedsiębiorstwu, w którym użytkownik pracuje) bądź spełnić żądania użytkownika, lub też udostępniać je za jego zgodą. Wybierając dostawców i partnerów, Odyseos.com bierze pod uwagę stosowane przez nich procesy przetwarzania danych.

Jeśli Odyseos.com zdecyduje się na sprzedaż, kupno, fuzję lub inną reorganizację działalności w określonych krajach, to transakcje te mogą się wiązać z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub też z otrzymaniem takich danych od sprzedających. Odyseos.com stara się zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych podczas tego typu transakcji.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. Odyseos.com może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Odyseos.com, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Odyseos.com będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Intencją Odyseos.com jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. Odyseos.com wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Na przykład niektóre wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje o kartach kredytowych, są szyfrowane na czas przesyłania za pośrednictwem Internetu. Ponadto Odyseos.com wymaga od swoich dostawców ochrony takich informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Okres przechowywania

Odyseos.com nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania Odyseos.com, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych w krajach, w których Odyseos.com prowadzi działalność.

Okoliczności mogą być zróżnicowane w zależności od kontekstu i usług, dlatego informacje przedstawione lub podane w konkretnym powiadomieniu mogą definiować obowiązujące okresy przechowywania bardziej szczegółowo.

Kontakt z Odyseos.com

W przypadku pytań odnoszących się do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności należy skorzystać z poczty emial. Wiadomość zostanie przekierowana do odpowiedniego członka Zespołu Odyseos.com ds. Ochrony Danych, np. do Inspektora ds. Ochrony Danych lub członków jego zespołu.

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administratorem danych osobowych użytkownika jest Odyseos.com, chyba że zostanie zaznaczone inaczej. W sytuacjach, w których firma Odyseos.com lub kontrolowane przez nią przedsiębiorstwo podporządkowane (niemające siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym – EOG) jest zobowiązane do wyznaczenia prawnie umocowanego przedstawiciela w EOG, przedstawicielem tym we wszystkich takich przypadkach jest Odyseos.com

Odyseos.com  nie jest administratorem, gdy:

 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze stosunkiem umownym lub nawiązywaniem stosunku umownego z konkretnym przedsiębiorstwem podporządkowanym Odyseos.com. W takim przypadku administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Odyseos.com stanowiące stronę umowy, czyli osoba prawna, z którą użytkownik lub jego pracodawca zawarł lub zawrze umowę.
 • Dane osobowe są gromadzone w ośrodku lub lokalizacji fizycznej przedsiębiorstwa podporządkowanego Odyseos.com. W takim przypadku administratorem danych osobowych jest to przedsiębiorstwo podporządkowane.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać uzyskania dostępu, zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych. Ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Proces zgłaszania żądań jest dostępny.

Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją. Na mocy RODO użytkownik może mieć również prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia.

Prawo do wnoszenia skarg

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Odyseos.com jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę:

 • skierowaną bezpośrednio do Odyseos.com za pomocą poczty email;
 • skierowaną do kompetentnego urzędu ochrony danych; nazwy i dane kontaktowe Urzędów Ochrony Danych w Unii Europejskiej.

Zmiany Oświadczeń Odyseos.com o Ochronie Prywatności

Odyseos.com może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności,

Administrator danych i zespół inspektora ochrony danych

Administratorem danych jest Sitte Bartosz Machnik, Bursztynowa 31/8A, 20-576 Lublin, Polska.

Zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21.05.2019.

Informacje dot. plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.