Wstęp

Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Zamawiających przez Odyseos, jak również prawa i obowiązki Zamawiających i Odyseos, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

Odyseos udostępnia w Serwisie nieodpłatnie każdemu Zamawiającemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Usługi, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający.

Zamawiający może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

Usługi w ramach Serwisu zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

Definicje

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy.

Hasło – poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Zamawiającego i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z Usług w ramach realizowanej Usługi, jak również w celu dokonywania przez Zamawiającego innych czynności związanych z Usługą.

Ogłoszenie - wszelkiego rodzaju materiały informacyjne, handlowe i reklamowe, których przedmiotem jest Usługa, zamieszczane przez Zamawiającego lub Usługodawcę w Serwisie za pomocą Usług, wraz z warunkami wykonywania tej Usługi przez Usługodawcę

Polityka prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Zamawiających; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna na stronie www.odyseos.com

Produkt – ogłoszenie w Serwisie, przygotowywane w zgodzie z wybranym Pakietem z obowiązującej Usługi.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Serwis - serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.odyseos.com, którego właścicielem jest Sitte Bartosz Machnik

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne itp.

Strona/Strony – Wykonawca lub  Zamawiający określani łącznie lub oddzielnie.

Treści – wszelkie informacje zamieszone w Serwisie w tym w szczególności, komentarze, opinie i informacje dostarczane przez Zamawiającego za pomocą odpowiednich funkcjonalności Serwisu

Usługi – możliwość zamieszczania ogłoszeń oferowana Zamawiającym przez Wykonawcę, oraz Usługi związane z podróżowaniem lub innymi formami wypoczynku. Usługi i funkcjonalności świadczone drogą elektroniczną przez Sitte Bartosz Machnik na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu

Wykonawca - Sitte Bartosz Machnik, Bursztynowa 31/8A, 20-576 Lublin

Zamawiający– każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu.

Ogólne warunki

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

Wykonawca może wykonywać Usługi za pomocą podmiotów trzecich (podwykonawców),

współpracujących z Wykonawcą, o czym Zamawiający jest informowany. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zawiadomienie go o osobie i miejscu zamieszkania/siedzibie zastępcy za pośrednictwem zastępcy, co Strony uznają zgodnie za prawidłowe wykonanie obowiązku określonego w art. 738 §1 kodeksu cywilnego.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do używania jego znaku towarowego (o ile taki znak posiada lub gdy znak towarowy zostanie stworzony w wyniku wykonywania Usługi) nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, w celu wykonywania Usługi, a także w celu potwierdzenia współpracy między Stronami. Wykonawca uprawniony jest także do używania znaku towarowego Zamawiającego w celu potwierdzenia współpracy po rozwiązaniu Usługi.

Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie), zgody i inne wymagane prawem uprawnienia do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych dostarczanych do Wykonawcy w celu ich wykorzystania na potrzeby wykonywania Usługi. Jednocześnie oświadcza, że korzystanie z tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Usługi nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zamawiający z chwilą przekazania Wykonawcy utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych upoważnia Wykonawcę do ich używania w związku z wykonywaniem Usługi oraz udziela Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Usługi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych na polu eksploatacji określonym jako wykonywanie Usługi.

Zamawiający przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich) do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów,  dokumentów i innych danych przekazanych Wykonawcy na potrzeby wykonywania Usługi, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Regulaminem działań Wykonawcy i na zasadzie art. 392 Kodeksu Cywilnego zwalnia Wykonawcę z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do ww. utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych zostały naruszone w wyniku wykonywania Usługi.

Wykonawca wykonuje Usługę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym zgodnie z Regulaminem.

Wykonawca uprawniony jest do odmowy wykonywania Usług(i) na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.

Zamawiający w czasie trwania Usługi na czas oznaczony może podejmować współpracę z podmiotami prowadzącymi Działalność konkurencyjną (świadczącymi Usługi konkurencyjne) w stosunku do Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach Usługi. W przypadku, w którym korzystanie przez Zamawiającego z Działalności konkurencyjnej naraziłoby Wykonawcę na szkodę majątkową, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

Usługi

Wykonawca ma prawo odmowy realizacji Usług w przypadku gdy:

 1. Zamawiający jest niewiarygodny i niewypłacalny;
 2. brak możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego;
 3. osoba ubiegająca się o realizację Usług lub Zamawiający nie spełniają warunków wynikających z Regulaminu;
 4. podane przez Zamawiającego lub pełnomocnika Zamawiającego dane przy realizacji Usług są błędne, fałszywe lub nieaktualne;
 5. Zamawiający oczekuje wykonania elementów lub prac wykraczających poza zakres Usług;
 6. Zamawiający wykonuje Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.

Zamawiający w czasie realizacji Usług kontaktuje się z Wykonawcą przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie (o ile Wykonawca dopuści taką możliwość). Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w procesie logowania się do Serwisu.

Zamawiający zobowiązany jest do stałej współpracy (kontaktu) z Wykonawcą.

Wykonawca ma prawo nie zrealizować Usługi Zamawiającego bez podania przyczyny.

Aktywacja Usług wybranych przez Zamawiającego, nastąpi w terminie do 15 Dni Roboczych od dnia stworzenia ich przez Zamawiającego.

Usługi świadczone na podstawie Usługi i zgodnie ze szczegółowymi zapisami Formularza Zamówienia, w sposób ciągły będą wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od ich uruchomienia.

W przypadku wszelkich zmian odpłatnych, ich wycena będzie wysyłana w formie wiadomości e-mail indywidualnie do Zamawiającego i po akceptacji przedstawionych warunków, rozpoczęte zostaną prace.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i innych, na urządzeniach niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług. Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują odszkodowania. Wykonawca dołoży wszelkich starań, w celu zminimalizowania okresu niedostępności Usług (w szczególności poprzez dokonywanie większości czynności technicznych, w godzinach nocnych, na które przypada najmniejsze natężenie ruchu w Internecie, a także w dni inne niż Dni Robocze). Zamawiający w przypadku wykonywania prac powodujących niedostępność czasową usług, w Dniach Roboczych, przekraczającą 1h, będzie informowany o prowadzonych ww. pracach.

Wykonawca zapewnia dostępność i poprawność funkcjonowania serwerów w sposób ciągły na poziomie 99% w każdym Okresie.

Zmiany

Do zmiany Usług i Regulaminu nie wymagana jest forma pisemna.

Prawa autorskie

Zamawiający jest świadomy, że Wykonawca przy wykonywaniu Produktu wykorzystuje treści wizualne z takich serwisów internetowych jak: freedigitalphotos.net, www.shutterstock.com, www.freepik.com, www.unsplash.com, www.pixabay.com, www.pexels.com, www.picjumbo.com, www.lifeofpix.com, www.splitshire.com, (zwanych dalej „Serwisami”), jako licencjobiorca licencji. Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego (nie udziela sublicencji) w trakcie Okresu Obowiązywania Usługi ani po jego upływie majątkowych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z Serwisów. Wykonawca nie zobowiązuje się względem Zamawiającego do niewykonywania przez właściciela serwisu dostępnego pod adresem wskazanych Serwisów lub jego pracowników bądź współpracowników majątkowych lub osobistych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z Serwisów. W ramach Produktu Zamawiającego wykorzystana zostanie maksymalnie taka liczba zdjęć z Serwisów, jaka będzie niezbędna do wykonania Produktu.

Odpowiedzialność

W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Wykonawcy z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usługi przez Zamawiającego lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Zamawiającego, Zamawiający na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od Wykonawcy. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Wykonawcę, w tym także między innymi odsetek, kar umownych, kosztów procesu itd.

Zamawiający pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez Wykonawcę w wyniku jego działań/zaniechań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Usługi. Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Usługi jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Zamawiającego dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Zamawiającego lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Usługi obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub naruszenia praw osób trzecich.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w wyniku działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Uslługi niepowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, winy Zamawiającego lub niezachowania przez Zamawiającego.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treści i dane przekazywane przez Zamawiającego i osoby korzystające z Usług;
 2. szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Zamawiającego w związku z korzystaniem z Usług;
 3. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Zamawiającego przed ingerencją osób trzecich;
 4. następstwa udostępnienia przez Zamawiającego loginu i Hasła osobom trzecim;
 5. wadliwe funkcjonowanie komputerów Zamawiającego oraz oprogramowania używanego przez Zamawiającego w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części. Reklamacja kierowana winna być wyłącznie do Wykonawcy, będącego Stroną.

Reklamacje można zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany na stronie odyseos.com wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz identyfikatorem Zamawiającego.

Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych.

Przy zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać następujące dane: Przy zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę Usługi, reklamowany okres (jeżeli dotyczy) określony, termin rozpoczęcia świadczenia reklamowanej Usługi (jeżeli dotyczy).

Reklamację można wnosić w terminie 14 dni od ostatniego dnia, kiedy Usługa powinna zostać wykonana lub została wykonana nienależycie.

Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia

Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane przez Wykonawcę w celu świadczenia Usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług Wykonawcy oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Wykonawcę samodzielnie, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający powinien kierować na adres Wykonawcy wskazany w Regulaminie z dopiskiem „Dane osobowe”.

Wykonawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), tzn. w szczególności umożliwia Zamawiającemu dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.

Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest sąd właściwy według siedziby Wykonawcy.

Wykonawca może dokonać zmiany warunków określonych w Regulaminie, w każdym czasie. W tym przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (np. nowej wersji regulaminu) na stronie odyseos.com oraz e-mailem wysyłając zaktualizowane zapisy regulaminu na adres Zamawiającego. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Zamawiający ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian, niewyrażenia zgody na zmianę Usługi w przypadku braku akceptacji zmian Usługi, dokonanych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa Strony wiąże Regulamin w niezmienionym brzmieniu.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Usługi.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej odyseos.com.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 30.05.2019 r.

Informacje dot. plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.